Contact Us

Rajasthan State Bus Terminal Development Authority (RSBTDA)

Parivahan Bhawan, Sahakar Marg,

Jaipur – 302001 (Raj.), INDIA

Phone: 0141-5194653

Email-Id: rsbtda22@gmail.com

 

Secretary

Shri Haulianlal Guite

Phone No.: 0141-2850603

Email-Id: rsbtda22@gmail.com

 

Nodal Officer

Shri Vinod Kumar Garg

Mo. No.: 9829843430

Email-Id: rsbtda22@gmail.com