Contact Us

Rajasthan State Bus Terminal Development Authority (RSBTDA)

Parivahan Bhawan, Sahakar Marg,

Jaipur – 302001 (Raj.), INDIA

Phone: 0141-5194653

Email-Id: rsbtda22@gmail.com

 

Secretary

Shri Mahendra Soni, IAS

Phone No.: 0141-2850601

Email-Id: rsbtda22@gmail.com

 

Nodal Officer

Shri Nemichand Jain

Mo. No.: 9829646215

Email-Id: rsbtda22@gmail.com