-: Board of Directors :-

1.

 Dr. Ashok Lahoty  (Mayor)

Chairman

 Mayor, Jaipur Municipal Corporation, Jaipur.

2.

 Shri Vaibhav Galiriya  IAS

Director

 Jaipur Development Commissioner, Jaipur.

3.

 Shri S.C Dinkar  IAS

Director

 Secretary Finance (Exp.) Govt. of Rajasthan, Jaipur

4.

 Shri Hemant Gera  IAS

Director

 Commissioner, Jaipur Municipal Corporation, Jaipur.

5.

 Shri Pawan Arora  IAS

Director

 Director Local Bodies, Govt. of Rajasthan, Jaipur

6.

 

Director

 Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited, Jaipur.

7.

 Shri Haider Ali Zaidi  IPS

Director

 Deputy Commissioner Of Police (Traffic), Jaipur

8.

 Smt. Kalpana Agarwal  RAS

Director

 Regional Transport Officer, Jaipur

9.

 Smt. Jyoti Chauhan  RAS

Director

 Executive Director (Traffic), RSRTC, Jaipur  

10.

 Shri Satish Sharma  

Director

 Additional Town Planner, Jaipur Municipal Corporation, Jaipur

 

1.

 Smt. Neelima Takshak  RAS

 OSD, Jaipur City Transport Services Limited, Jaipur. 

2.

 Shri Kailash Chand Verma

 CFO, Jaipur City Transport Services Limited, Jaipur.

3.

 Ms. Bhavyata Soni

 CS, Jaipur City Transport Services Limited, Jaipur.