-: BOARD OF DIRECTORS :-

1.

Sh. Dr.Jogaram   (IAS)

Chairman

Secretary, Local Self Government Department, GoR, Jaipur

2.

Sh. Ravi jain (IAS)

Director

Jaipur Development Commissioner,Jaipur

3.

Sh. Naresh Kumar Thakral   (IAS)

Director

Secretary Finance (Exp.), Government of Rajasthan, Jaipur

4.

Sh. Mahendra Soni (IAS)

Director

Commissioner,Jaipur Muncipal Corporation,Grater, Jaipur

5.

Sh.Rajendra Kishan  (IAS)

Director

Managing Director, Jaipur City Transport Services Limited (JCTSL), Jaipur

6.

Dr. Hridesh Kumar Sharma   (IAS)

Director

 Director, Director of Local Bodies, Jaipur

7.

Smt.Shweta Dhankar   (IPS)

Director

Deputy Commissioner of Police (Traffic), Jaipur

8.

Sh.Rajesh Verrma  (RAS)

Director

Regional Transport Officer (RTO), Jaipur 

9.

Sh. Sanjeev Kumar Pandey  (RAS)  

Director

Executive Director (Traffic), Rajasthan State Road Transport Corp., Jaipur

10.

Sh. Rajesh Kumar Tulara

Director

Senior Town Planner, Jaipur Municipal Corporation, Jaipur

 

1.

Sh.Ashish Kumar

 Officer on Special Duty (OSD) 

 JCTSL, Jaipur

2.

Shri Munna Lal Todiwal  (RAcS)

 Chief Financial Officer (CFO)

 JCTSL, Jaipur

3.

Ms. Bhavyata Soni

 Company Secretary

 JCTSL, Jaipur